Danes je 25.5.2024

Vsebina, dostopna naročnikom
Input:

Ur. l. RS 3626/2020, Zakon o davku na motorna vozila, z dne 30.12.2020

ZAKON
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.
(2)  S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L št. 105 z dne 23. 4.
Dostop do vsebine imajo naročniki modula:
Profi | Profi plus | Premium
Naročnina

Dostop do plačljivih dokumentov

Registracija

Periodične novice

ali prijava.